วิธีคิดแบบตะวันตก กับ วิธีคิดแบบรวมศูนย์อำนาจอย่างจีน เวียดนาม ดูเหมือนการรับมือโควิด 19 เขาทำได้ดีกว่า ตรงนี้จะสะท้อนถึงวิธีคิดใหม่ เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ ทั้งหมดนี้จะนิยามกันใหม่หมดเลยไม่

"ต้องพยายามนิยามใหม่ ตัวอย่าง โลกาภิวัตน์ ก็อาจจะมีมากกว่า 1 เวอร์ชั่น เดิมโลกเรานั้นเป็น พหุวัฒนธรรม พหุอุดมการณ์ การเมืองของเอเชียกับยุโรปก็เอามาเทียบกันไม่ได้ เพราะว่าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสังคมที่ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่มีสงครามเย็น เราก็ถูกสอนให้มีถูกมีผิด มีดำมีขาว หลายคนก็ยังคิดว่า จีนยังเป็นเผด็จการ และ อเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตย" ----------------------------------- ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Share | Download(Loading)