ในโลกปัจจุบันเมื่อเด็กสามารถศึกษาเองได้ สามารถเรียนรู้เองได้จากอินเตอร์เน็ต บทบาทของครูเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง "บทบาทของครูเปลี่ยนแปลงไป ครูก็เหมือนกับ "โค้ช" ต้องค่อยดูแลเด็ก ค่อยแนะนำเด็ก สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไร ครูเองก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งไปหมด เพราะว่าความรู้ ณ ปัจจุบันมหาศาลมาก ตัวครูเองก็ต้องค้นคว้าไปพร้อมกับเด็ก เมื่อเด็กเอาข้อมูลมาให้ครู ครูก็ต้องตั้งคำถามให้กับเด็กคุยกัน และเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ถ้าครูไม่แน่ใจก็ต้องไปค้นคว้ามา "เรียนไปพร้อมกับเด็ก" -------------------- ศิริพร แสนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา

Share | Download(Loading)