"การทำแผนฟื้นฟูการบินไทย คำถามก็คือ เราจะทำอย่างไรให้เป็นตัวเลือกต้นๆ ของผู้โดยสารได้อย่างไร?"

------------------------------- วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

Share | Download(Loading)