"GDP ของไทยน่าจะติดลบ มากหรือน้อยกว่า 10 เล็กน้อย คงเป็นไปได้ยากที่เราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ณ ขณะนี้" ------------------------- ทวีสุข ธรรมศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Share | Download(Loading)